Dit is de privacyverklaring van BodylogiQ, gevestigd te Amsterdam aan de David Blesstraat 28HS en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 65438493. U kunt contact met ons opnemen via de methoden die zijn beschreven op onze website.

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij persoonsgegevens verwerken, gestructureerd naar verschillende verwerkingsactiviteiten.

Wij hechten veel waarde aan de privacy van iedereen en verwerken persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving in Nederland en de Europese Unie. Wij houden een privacy-administratie bij en registreren onze verwerkingsactiviteiten. Daarnaast zijn wij gebonden aan beroepsnormen en gedragsregels.

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

– Onze cliënten en alle personen met wie wij contact hebben gehad;
– Alle bezoekers van onze websites;
– Alle ontvangers van onze nieuwsbrief en andere mailings;
– Alle personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

2. WEBSITEBEZOEK

Bij een bezoek aan onze website gebruiken wij cookies. De wettelijke basis voor ons gebruik van cookies is het gerechtvaardigde belang om het gebruik van de website te analyseren en verbeteren. Door de meest privacyvriendelijke instellingen te kiezen, is geen toestemming van de bezoeker nodig.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website bevat ook hyperlinks naar andere websites, waarover wij geen controle hebben.

2.1 JETPACK STATS

Wij gebruiken Jetpack Stats voor websitestatistieken. Hiermee volgen wij bezoekers en hun interactie met onze website. Meetgegevens worden uitsluitend binnen Nederland verwerkt. Wij delen geen gegevens met Google of andere partijen en respecteren ‘do-not-track’-verzoeken van browsers.

3. NIEUWSBRIEF

Bij het ontvangen van onze nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres om u te informeren over onze diensten en inzichten binnen ons domein. Met onze nieuwsbriefprovider ActiveCampaign hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend.

De wettelijke basis voor het versturen van de nieuwsbrief is ons gerechtvaardigde belang om ontvangers op de hoogte te houden van onze diensten en gerelateerd nieuws. U kunt zich altijd eenvoudig uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden verwerkt zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief. Bij uitschrijving verwerken wij uw gegevens om te voorkomen dat u opnieuw een nieuwsbrief ontvangt.

4. GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Van onze opdrachtgevers verwerken wij NAW-gegevens, contactgegevens, betaalgegevens, identificatiegegevens en overige persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. Wij handelen als verwerkingsverantwoordelijke en opdrachtgevers hoeven geen aparte verwerkersovereenkomst te sluiten.

De wettelijke basis voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken in het kader van onze diensten.

Met onze verwerkers, zoals leveranciers van telefonie, documentmanagementsystemen, e-mailsystemen, klanten- en dossierbeheersystemen, boekhouding en facturatiesystemen, hebben wij passende verwerkersovereenkomsten gesloten. Sommige verwerkers zijn internationale partijen buiten de Europese Unie, waarbij wij zorgen voor een passend beschermingsniveau.

Administratieve gegevens bewaren wij standaard zeven jaar om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.

5. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Betrokkenen hebben het recht om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen verwerkingen en hebben zij recht op overdraagbaarheid van gegevens. Deze rechten zijn niet altijd zonder meer inwilligbaar vanwege de beperkingen in de privacyregels.

6. NADERE INFORMATIE

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de methoden beschreven op onze website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder waar eventuele klachten kunnen worden ingediend.